Enspecta

Privat

BRF & Företag

MENY

Inledning

Denna policy beskriver hur Enspecta AB, organisationsnummer 56783-1002, Hyllie Vattenparksgata 12, 215 32 Malmö (“Enspecta AB”, “vi”, “vår” och “oss”), behandlar dina personuppgifter. Vid frågor så ber vi dig att kontakta oss på info@enspecta.se.

Omfattning av integritetspolicy

Denna policy beskriver hur dina personuppgifter behandlas, lagras och hanteras när du besöker vår hemsida, är kund hos oss, tillhandahåller tjänster till oss eller söker arbete hos oss. Vi tar din integritet på stort allvar och ansvarar för den personliga information du uppger till oss via vår hemsida eller när du kontaktar oss. Dina rättigheter beskrivs i denna integritetspolicy. Denna policy innehåller bland annat information om de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska fullfölja våra förpliktelser mot dig eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart. Vi utgår ifrån att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.
Nedan följer information om vilka ändamål som dina personuppgifter används till.

(a) Fullfölja avtal samt tillhandahålla tjänster och varor

Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla tjänster och varor samt fullfölja avtal för vår administration, vid fakturering, för kreditupplysning, vid hantering av reklamationer och vid kontakt med vår kundservice samt kundsupport. Personuppgifter som hanteras är kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter samt identitetsrelaterade personuppgifter.

(b) Bokföring

Vi behandlar personuppgifter för bokföring och för att fullfölja de lagstadgade skyldigheter vi har gentemot bokföringslagen. Personuppgifter som hanteras är kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter samt identitetsrelaterade personuppgifter.

(c) Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsutskick via e-post och post om du har registrerat dig för sådana utskick och samtyckt till att få dem. Personuppgifter som hanteras i denna behandling är kontaktuppgifter.

(d) Anställning

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker lediga tjänster hos oss eller anmäler intresse för anställning. Dina personuppgifter behandlas för att genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter som hanteras i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

(e) Analys, underhåll och förbättring av webbplats (cookies)

Vi behandlar dina personuppgifter för att underhålla och förbättra funktioner på vår webbplats, analysera trafik och beteendedata på vår webbplats, upptäcka och motverka fel, intrång och incidenter, samt rikta relevant marknadsföring till dig. Personuppgifterna hanteras via cookies, en textbaserad datafil som sparas i din webbläsare. Du kan ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt. Personuppgifter som hanteras i denna behandling är IP-adress, samt bland annat teknisk information som genereras vid besök på vår webbplats (t.ex. typ av webbläsare, besökta sidor, tidpunkter för besöken, tidszon samt övrig webbtrafikinformation)

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig, från det företag du representerar, samt personuppgifter som inhämtas via cookies.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss eller så länge som vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar och upp till 24 månader därefter. Vid marknadsföringsutskick sparas dina personuppgifter tills dess att du återkallar ditt samtycke från att motta fortsatta utskick samt upp till 12 månader därefter. För att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagsstiftningen sparas vissa personuppgifter under längre tid. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är begränsade till personer som behöver åtkomst för de ändamål som beskrivs ovan. För att fullfölja ändamålen delas personuppgifterna med:

(a) Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter kan vi komma att dela personuppgifter med företag som utför tjänster på uppdrag av oss. När vi använder oss av leverantörer upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna policy. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter vidare utan godkännande från oss.

(b) Myndigheter

Dina personuppgifter kan lämnas till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen (”EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Om EU-kommissionen inte beslutat att ett land har en adekvat skyddsnivå dit dina personuppgifter överförs kommer vi tillhandahålla en beskrivning av skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på för att säkerställa att dina personuppgifter överförs i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. Du kan kontakta oss för att få information om huruvida dina personuppgifter överförts till ett land utanför EU/EES.

Hur dina personuppgifter skyddas

Utgångspunkten för hur dina personuppgifter behandlas är att endast personer som behöver tillgång till dem behandlar dem. Våra arbetssätt och rutiner ska således säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter hos oss:

(a) Rätt till tillgång. Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter från dig som vi behandlar.

(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.

(c) Rätt till radering. Du har rätt att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under följande förutsättningar:

1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades.

2. Du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

3. Du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter.

4. Personuppgifterna har behandlats olagligt.

5. Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

(d) Rätt till begränsad användning. Du har rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.

(e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta dina personuppgifter för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal.

(f) Generell rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse. För att vi ska fortsätta med behandlingen behöver vi visa att vi har ett tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du gör detta kommer vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

(h) Rätt att återkalla samtycke. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du har också rätt att lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet i Sverige som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning.

VI FINNS HÄR FÖR DIG
Vi är ett besiktningsföretag som jobbar med energi, fukt och byggnadstekniska frågor. Hos oss möts du av professionella besiktningstekniker med ett stort fokus på kommunikation och pedagogik. Vårt mål är att du ska känna dig involverad och engagerad – hela vägen.
läs mer